Register / Login
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ                        19,000 บาท *

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ         31,500 บาท

ค่าใบสมัคร                                                    200 บาท

ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา                         800 บาท

หมายเหตุ  * อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าเล่าเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

ทุนการศึกษา

1. ทุนขาดแคลนประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

2. ทุนขาดแคลนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

3. ทุนรางวัลเรียนดี 1 ทุนการศึกษาต่อภาคการศึกษา

4. ทุนวิทยานิพนธ์

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย