Register / Login
 

Current Articles | Categories | Search

รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ


ประวัติส่วนตัว
เพศ ชาย
สัญชาติ  ไทย
ที่ทำงาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กทม. 10330
   
   
   
ประวัติการศึกษา
2514 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2518 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2525 M.A. (Social Development)  ISS,  The Hague,  The Netherland
2535 Ph.D. (Industrial Labour) La Trobe University, Australia
สมาชิกสมาคมวิชาชีพ
2517 ประธานชมรมบัณฑิตแห่งประเทศไทย
2517-2522 กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2524-2527 ผู้ประสานงานแผนกแรงงาน Asian Culture Forum on Development (ACFOD)
2524 สมาชิกตลอดชีพสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
บทบาทในองค์กรแรงงาน
2519 ก่อตั้งและเป็นผู้นำสหภาพแรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย
2521-2524 ผู้ประสานงานสหพันธ์แรงงานอาหารและโรงแรมระหว่างประเทศ (International Union of Foods and allied workers = IUF)
2524 เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสหพันธ์แรงงานสิ่งทอและเครื่องหนังแห่งประเทศไทย
2524-2529 เป็นผู้ประสานงานการจัดการศึกษาแรงงานของมูลนิธิเฟรดริช เอแบร์ท (Fedrich Ebert Stiftumg = FES)
ผู้ประสานงานองค์กร Asian Workers’ Solidarity Link
ประสบการณ์ด้านอาชีพ
ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรณาธิการหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานคณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546-2550 ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์  องค์การอุตสาหกรรรมป่าไม้
2544-2546 ผู้ก่อตั้งหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุกรรมการกำกับและประสานงานการดำเนินงานแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมภายใต้เงินไขเงินกู้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการจัดการหนี้สินเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริหารและกลั่นกรอง องค์การสวนยาง
ประธานกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการเศรษฐกิจชุมชน กระทรวงมหาดไทย
รองประธานกรรมการ องค์การสวนสัตว์
2542-2543 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 ที่ปรึกษาบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เทคโนโลยี (บริษัทวิจัย)
2537 ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
2537 - 2539 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล
2526 ผู้ประสานงานกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2524 อนุกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
2523 อนุกรรมการการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5
2522 เริ่มเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 - 2522 นักวิจัย ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2521 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
2518 - 2519 หัวหน้าหน่วยวิจัยพิเศษ ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารกรุงเทพ
2518 นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารกรุงเทพ
2517 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2514 นักวิจัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2513 ครู โรงเรียนสามเสนพาณิชยการบัณฑิต
2512 เจ้าหน้าที่สินเชื่อเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
หมายเหตุ :
ตั้งแต่ปี 2522-ปัจจุบัน เป็นนักบรรยายเผยแพร่ความคิดและความรู้ให้กลุ่มคนและชนชั้นอย่างต่อเนื่อง

Previous Page | Next Page

สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย